Hoe kunt U het werk van Stichting Milijuli steunen?

De belastingdienst heeft op 18-06-2007 de Stichting Milijuli aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (volgens de regelgeving van 2007). Dit noemt men de ANBI-rangschikking. In verband met een aanscherping van de regels is de ANBI-rangschikking voor 2008 opnieuw aangevraagd en door de belastingdienst toegekend voor zolang we aan de eisen blijven voldoen.
Wij beheren dus een van de vele erkende goede doelen. Ik heb ergens gelezen dat er in Nederland ongeveer 16.000 goede doelen zijn, die de ANBI-rangschikking hebben.
Of een instelling (nog) is erkend als ANBI kunt U nagaan bij de belastingdienst.

Over de manieren, waarop je instellingen, zoals de onze, kunt helpen, kan veel uitgelegd worden. Dat doen we verderop dan ook. Maar vooraf even de eenvoudigste manier: dat is geld geven door dat op hun bankrekening te storten.
De gegevens van onze bankrekening vindt U aan het einde van deze pagina.
Wanneer U een bedrag op deze bankrekening stort kan het zijn dat we U een paar Eurocent terug sturen. We doen dat wanneer we Uw adresgegevens niet hebben. Het is dus een methode om toch nog 'Bedankt, Namaste' te kunnen zeggen.

Schenken

Je leest wel eens dat je bij het schenken of nalaten van geld of goederen aan een goed doel voordelig uit kunt zijn. Gaat U er maar van uit dat dit onzin is, dat geld ben je gewoon kwijt. Wat bedoeld wordt is dat je door gebruik te maken van de belastingregels minder kwijt bent dan je geeft. Schenkingen kunnen namelijk voor de inkomstenbelasting aftrekbaar zijn als persoonsgebonden aftrek. De eenvoudigste manier om het effekt van een schenking op Uw te betalen belasting door te rekenen is het gebruik maken van het belastingprogramma dat U krijgt van de belastingdienst. Vul verschillende schenkingsbedragen in volgens de verschillende mogelijkheden en noteer het eindresultaat, de belasting die U moet betalen.
Wat zijn nu die regels?
Een exakte formulering is het terrein van de belastinggidsen, maar populair gezegd zijn ze als volgt:

- De schenking is aan een goed doel, met ANBI-rangschikking,

- U moet de schenking tegenover de belastingdienst kunnen bewijzen,

- Doet U een eenmalige schenking of normale periodieke schenkingen dan geldt voor de aftrekbaarheid van het totaal aan schenkingen aan goede doelen een drempel en een maximum. De drempel is 1% van het verzamelinkomen vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek, met een minimum van 60 Euro. Het maximum is 10% van het verzamelinkomen vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek,

- Legt U de periodieke schenking voor een periode van minimaal 5 jaar vast in een notariële akte dan geldt er geen drempel en geen maximum. Deze werkwijze is voordelig wanneer U toch al van plan was meerdere jaren iets te schenken en U met de schenking onder de drempel of boven het maximum zit.
Begin maart 2009 heeft de Hoge Raad uitgesproken dat toekomstige periodieke giften, die minimaal 5 jaar achtereen worden gedaan en die zijn vastgelegd in een notariële akte, ook mogen worden afgetrokken van het vermogen in box 3 voor inkomen uit sparen en beleggen. Dus in het eerste jaar kan men een schuld opvoeren van 4 maal de jaarlijkse gift, in het tweede jaar een van 3 maal de jaarlijkse gift, en zo verder (Bron: Elsevier, 7-3-2009).


Een notariële akte met lijfrentenschenking aan Stichting Milijuli is eenvoudig te realiseren. U kunt hier een volmacht downloaden. Na invulling gaat U naar een plaatselijke notaris voor de legalisatie van deze volmacht, dwz. U zet Uw handtekening in aanwezigheid van de notaris. De kosten hiervoor zijn laag.
De gelegaliseerde volmacht stuurt U vervolgens, met een kopie van een geldig identiteitsbewijs, naar onze notaris of naar ons. Stuurt U de volmacht rechtstreeks naar onze notaris dan zijn de kosten voor het opstellen van de lijfrentenakte voor Uw eigen rekening. Indien U het door ons laat regelen voegen we, bij een jaarlijkse schenking van minimaal 200 Euro, een verklaring toe, dat Stichting Milijuli de kosten van de lijfrentenakte zal betalen. Van onze notaris ontvangt U een conceptakte. Deze tekent U voor akkoord en stuurt ze terug naar de notaris.
U kunt hier een model van de schenkingsakte downloaden.
Bij overlijden van de schenker houdt de verplichting tot de jaarlijkse betaling op te bestaan. Deze gaat dus niet over op de erfgenamen.

Wilt U meer flexibiliteit met behoud van de maximale belastingaftrek, dan kunt U gebruik maken van de diensten van Stichting De Periodieke Gift of van Stichting De Rentmeester. U steunt deze stichtingen door middel van een lijfrente en U kunt zelf bepalen aan welke goede doelen zij Uw schenking doorgeven. Desgewenst kunt U periodiek de schenkingsdoelen wijzigen.
De kosten die zij daarvoor in rekening brengen, en die U ook voor de belasting kunt aftrekken, zijn laag.

Er zijn nog andere manieren van schenken, maar over de effekten daarvan in Uw persoonlijke situatie kunt U zich beter laten voorlichten door een deskundige, een notaris of een andere adviseur. We denken dan aan het schenken op papier en het oprichten van een Fonds op Naam.

Nalaten

Allemaal gaan we op een gegeven moment dood. Wanneer het U niet al te slecht is vergaan laat U iets na. De een wat meer dan de ander. Neem de kans waar om zelf te bepalen wat er met Uw vermogen gebeurt en maak een testament!
Wanneer U een echtgenoot, echtgenote, geregistreerde partner of kinderen hebt is het meestal duidelijk wat er moet gebeuren, maar in andere gevallen zou het wel eens kunnen zijn dat U de voorkeur geeft aan een andere dan de wettelijke verdeling. Ouders, broers en zussen moeten al minstens 26% successierechten betalen (vrijstelling 10.000 Euro). Anderen krijgen te maken met minstens 41% successierechten (vrijstelling 1913 Euro).
Indien U dat niet leuk vindt ga dan eens naar een notaris om U te laten voorlichten over de mogelijkheden om Uw vermogen te besteden, zoals U dat wel juist vindt.

Een goed doel, met ANBI-rangschikking, hoeft geen successierechten te betalen en kan het volledige bedrag besteden volgens haar doelstellingen. U kunt natuurlijk zelf een goed doel met ANBI-rangschikking oprichten, maar U kunt ook een ander goed doel een legaat nalaten of als (mede)erfgenaam aanwijzen. Bij de laatste mogelijk moet U er wel aan denken dat onze stichting en de meeste andere stichtingen een erfenis alleen kunnen aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving. Dat kan een ongewenste last voor de executeur testamentair zijn.

Anders

U kunt ons ook nog op een andere manier helpen. Er is ons namelijk gevraagd uit te kijken naar Engelstalige leesboekjes voor kleine bibliotheken in afgelegen regio's. Men zoekt vooral boeken die interessant zijn voor kinderen. Bijvoorbeeld stripboeken zouden ideaal zijn.
Neem even kontakt met ons op, indien U iets beschikbaar heeft.


Onze bankrekening:
Regiobank: rekening: 84.53.27.208; IBAN: NL10RBRB0845327208
t.n.v. Stichting Milijuli
In De Pas 3
5988 KA Helden.